%100 GÜVENLİ ALIŞVERİŞ İÇİN YVES OUTLET

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

Ürünlerimiz Eski Sezon ve Defoludur.

ÖN BİLGİLENDİRME 

MADDE 1 - SATICI BİLGİLERİ

MADDE 1.1 - SATICI

Unvanı: YVES OUTLET

Adresi : Barbaros Mah. Halk Cad. No :45/A Ataşehir İstanbul

Telefon : 0216 315 60 68

Mail : [email protected] 

MADDE 1.2 - ALICI

Müşteri olarak www.yvesoutlet.com alışveriş sitesine üye olan kişi. Üye olurken kullanılan adres ve iletişim bilgileri esas alınır. 

MADDE 2 - SATIŞA KONU ÜRÜNÜN ÖZELLİKLERİ

Mal ya dahizmetlerintemelözellikleriniwww.yvesoutlet.comadresindeyeralmaktadır.Ürünün           temel özelliklerini kampanya süresince inceleyebilirsiniz.

Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme              yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre             sonuna kadar geçerlidir.

Malın/ Ürünün / Hizmetin türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi, satış bedeli, ödeme şekli,             siparişin sonlandığı andaki bilgilerden oluşmaktadır

Ürün sevkiyat masrafı olan kargo ücreti ALICI tarafından ödenecektir ve iade edilmez. 

MADDE 3 - GENEL HÜKÜMLER

3.1) ALICI, yvesoutlet.com internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış           fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunuveelektronik               ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder. ALICI; bu Ön Bilgilendirmeyi elektronik ortamda            teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce, SATICI tarafından ALICI'ya verilmesi          gerekenadres,siparişiverilenürünlereaittemelözellikler,ürünlerinvergilerdahilfiyatı,ödeme             ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.

3.2) Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için               ALICI'nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde yer ön bilgiler içinde            açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir. 

3.3) Kargo firmasının, ürünü ALICI’ya teslimi aşamasında karşılaşacağı her türlü sorun           nedeniyle, siparişi verilen ürünün ALICI'ya teslim edilememesinden dolayı SATICI sorumlu          tutulamaz.

3.4) SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve            varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

3.5) SATICI,sözleşmedendoğanifayükümlülüğününsüresidolmadanALICI’yıbilgilendirmekve           açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

3.6) SATICI, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde           sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, sözleşmeden doğan ifa          yükümlülüğünün süresi dolmadan tüketiciye bildirir ve 10 günlük süre içinde toplam bedeli            ALICI’ya iade eder.

3.7) Ürünün teslimatı için işbu Ön Bilgilendirme Formunun elektronik ortamda teyid edilmesi            şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise,             SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

3.8) Ürünün tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının ALICI'nın kusurundan          kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması           nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI'ya ödememesi halinde,ALICI             kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünü 3 gün içinde SATICI'ya iade etmek zorundadır.             Bu takdirde nakliye giderleri ALICI'ya aittir.

3.9) SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi            olağanüstü durumlarnedeniilesözleşmekonusuürünüsüresiiçindeteslimedemezise,durumu             ALICI'ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirdeALICIsiparişiniptaledilmesini,sözleşmekonusu           ürünün varsaemsaliiledeğiştirilmesinive/veyateslimatsüresininengelleyicidurumunortadan           kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI'nın siparişi iptal etmesi          halinde ödediği tutar 10 gün içinde kendisine nakdenvedefatenödenir.ALICI’nınkredikartıile               yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 7 gün             içerisinde ilgili bankaya iade edilir. Bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI hesaplarına            yansıması tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için            SATICI’nın herhangi bir şekilde müdahalede bulunmasının mümkün olamayacağını ve SATICI          tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasının           ortalama 2 ile 3 haftayı bulabileceğini şimdiden kabul etmektedir. 

MADDE 4 - CAYMA HAKKI

ALICI; mal satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde, ürünün (Konser ve Etkinlik Biletleri Hariç)            kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (ondört) gün           içerisinde hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin          

malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. Hizmet sunumuna ilişkin mesafeli          sözleşmelerde ise, bu süre sözleşmenin imzalandığı tarihte başlar. Cayma hakkı süresi sona            ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma           hakkı kullanılamaz. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar SATICI’ ya aittir.

Cayma hakkının kullanılması için 14 günlük süre içinde SATICI'ya iadeli taahhütlü posta, faks             veya eposta ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün 5. madde hükümleri çerçevesinde            kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde,

a) 3. kişiye veya ALICI’ya teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen ürünün faturası              kurumsal ise, geri iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte            gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE         FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.)

b) İade formu,

c) İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve             hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

d) SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasında itibaren en geç 10 günlük süre içerisinde             toplam bedeli ve alıcıyı borç altına sokan belgeleri ALICI’ya iade etmek ve 20 günlük süre               içerisinde malı iade almakla yükümlüdür.

e) ALICI’nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade             imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür.

f) Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit          tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal          edilir.

g) Cayma hakkı nedeniyle iade edilen ürünün satıcıya geri gönderilirkenödenenenkargobedeli             yurtiçi siparişlerinde SATICI tarafından yurtdışı siparişlerinde ALICI tarafından karşılanacaktır.

h) SATICI ürün satarken ALICI'dan tahsil ettiği kargo ücretini iade etmez.  

MADDE 5 - CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

ALICI’nın istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, niteliği          itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmayan ve çabuk bozulma tehlikesi olan veya son            kullanma tarihi geçme ihtimali olan mallar ve ALICI tarafından ambalajının açılmış olması            şartıyla, ses veya görüntü kayıtları, yazılım programları vebilgisayarsarfmalzemelerininiadesi            Yönetmelik gereği mümkün değildir.

İşbu Ön Bilgilendirmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere           kadar ALICI’nın mal veya hizmeti satın aldığı ve ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici            Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. 

SATICI şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını,T.C.SanayiVeTicaretBakanlığıtarafından            her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde mal veya hizmeti satın aldığı veya              ikametgâhının bulunduğu yerdeki tüketici sorunlarıhakemheyetineveyatüketicimahkemesine          yapabilir..

İşbu Ön Bilgilendirme ticari amaçlarla yapılmaktadır. 

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ 

MADDE 1 – TARAFLAR

1.1 – SATICI

Unvanı: …………….

Adresi : …………………….

Telefon : ……………..

Faks : …………………

E-posta : 

1.2 – ALICI 

Müşteri olarak www.yvesoutlet.com alışveriş sitesine üye olan kişi. Üye olurken veya sipariş            verilirken kullanılan adres ve iletişim bilgileri esas alınır. 

MADDE 2 – KONU

İşbu sözleşmenin konusu, ALICI’nın SATICI’ya ait www.yvesoutlet.com İnternet sitesinden         elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri vesatış fiyatıbelirtilenürününsatışıve             teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli            Sözleşmeler UygulamaEsasveUsulleriHakkındaYönetmelikhükümlerigereğincetaraflarınhak           ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır. 

MADDE 3 – SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN

Malın/ Ürünün / Hizmetin türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi, satış bedeli, ödeme şekli,             siparişin sonlandığı andaki bilgilerden oluşmaktadır

 

MADDE 4 – GENEL HÜKÜMLER

4.1ALICI,www.yvesoutlet.cominternetsitesindesözleşmekonusuürününtemelnitelikleri,tüm           vergiler dahil satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ve bunun masraflarının ALICI tarafından              karşılanacağına, teslimatıngerçekleştirileceğisüreyeveSATICI’nıntamticariunvanı,açıkadresi           ve iletişim bilgilerine ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda             gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

ALICI; bu sözleşmeyi elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce,           Satıcı tarafından Tüketici’ye verilmesi gereken adres, siparişi verilen ürünlere ait temel           özellikler,ürünlerinvergilerdahilfiyatı,ödemeveteslimatbilgilerinidedoğruveeksiksizolarak              edindiğini teyid etmiş olur.

4.2 Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için               ALICI’nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde ön bilgiler içindeaçıklanan            süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir. Madde 3’te gösterilen            teslimata ilişkin her türlü kargo ücreti ALICI tarafından karşılanacak olup siparişine ilişkin            faturasına “Gönderim Ücreti” adı altında yansıtılacaktır.

4.3 Sözleşme konusuürün,ALICI’danbaşkabirkişi/kuruluşateslimedilecekise,teslimedilecek             kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.

4.4Kargofirmasının,ürünüALICI’yateslimiaşamasındakarşılaşacağıhertürlüsorunnedeniyle,            siparişi verilen ürünün ALICI’ya teslim edilememesinden dolayı SATICI sorumlu tutulamaz.

4.5 SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve            varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

4.6 SATICI, haklı bir sebebe dayanmak şartıyla, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi            dolmadan ALICI’ya eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

4.7 SATICI, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde           sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, sözleşmeden doğan ifa          yükümlülüğünün süresi dolmadan tüketiciye bildirir ve ALICI’ya eşit kalite ve fiyatta farklı bir             ürün tedarik edebilir.

4.8 Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının SATICI’ya           ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI’nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır.             Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI             ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

4.9 ALICI alışveriş esnasında sisteme tanımladığı kredi kartı bilgilerinin doğru olduğunu, bu            kredi kartının kullanımından dolayı kaynaklanacak her türlü hukuki ve cezai yasal           sorumluluğunun kendisinde olduğunu kabul ve taahhüt eder. Ürünün tesliminden sonra          ALICI’ya ait kredi kartının ALICI’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce           haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ileilgilibankaveyafinanskuruluşunürün             

bedelini SATICI’ya ödememesi halinde, ALICI’nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla          ürünün 3 gün içinde SATICI’ya gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI’ya            aittir. Eğer ALICI ürünü geri göndermezse kredi kartından herhangi bir nedenle ürün bedelinin             alınmaması veya ürün bedelinin kredi kartına iade edilmesidurumlarındaürünbedelininhiçbir            ihtara gerek kalmaksızın SATICI banka hesaplarına havale edileceğini kabul ve taahhüt eder. 

4.10 SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımınkesilmesigibi            olağanüstü durumlarnedeniilesözleşmekonusuürünüsüresiiçindeteslimedemezise,durumu             ALICI’ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICIsiparişiniptaledilmesini,sözleşmekonusu           ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini, ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun          ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI’nın siparişi iptal          etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir.

4.11 SATICI tarafından bir kampanya aracılığı ile müşteriye verilen puanlarsadecebiralışveriş             için geçerlidir. Bu puanlar ürün iade edilse bile geri iade edilmez.

ALICI’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal             edilmesinden sonra 7 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. Bu tutarın bankaya iadesinden             sonra ALICI hesaplarınayansımasıtamamenbankaişlemsüreciileilgiliolduğundan,ALICI,olası             gecikmeler için SATICI’nın herhangi bir şekilde müdahalede bulunmasının mümkün         olamayacağını ve SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI            hesabına yansıtılmasının ortalama 2 ile 3 haftayı bulabileceğini şimdiden kabul etmektedir. 

MADDE 5 – CAYMA HAKKI

ALICI, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden          itibaren 14 gün içinde hiçbir sebep göstermek zorunda olmaksızın cayma hakkına sahiptir.

Ancak, yılbaşı, bayramlar, anneler günü gibi belirli günlere yönelik ALICI’ya özel olarak            hazırlanan, satışa sunulan ve/veya ithal edilen ürünlerde,kampanyavepromosyonürünlerinde           ürünün iadesi alınamamakta; ALICI bu şartları kabul ederek alışverişini gerçekleştirmektedir.

Cayma hakkının kullanılması için14günlüksüreiçindeSATICI’yafaksveyaepostailebildirimde              bulunulması ve ürünün 6. madde hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu           hakkın kullanılması halinde,

a) 3. kişiye veya ALICI’ya teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen ürünün faturası              kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi            gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI         kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır)

b) İade formu,

c)14günlüksüreiçerisindeiadeedilecekürünlerinkutusu,ambalajı,varsastandartaksesuarları             ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir. Bu belgelerin SATICI’ya            ulaşmasını takip eden 10 gün içinde ürün bedeli ALICI’ya iade edilir.

Cayma hakkı nedeniyle iade edilen ürünün kargo bedeliyurtiçisiparişlerindeSATICItarafından            yurtdışı siparişlerinde ALICI tarafından karşılanacaktır. SATICI ürün satarken ALICI'dan tahsil          ettiği kargo ücretini iade etmez.  

Ürün SATICI’ya iade edilirken, ürünün teslimi sırasında ALICI’ya ibraz edilmiş olan orijinal            faturanın da (muhasebe kayıtlarımızda tutarlılığı sağlamak amacıyla) iade edilmesi gerekmekte          olup faturanın ürünle birlikte ya da en geç ürünün gönderilmesinden itibaren 5 gün içerisinde              SATICI’ya gönderilmemesi durumunda iade işlemi gerçekleştirilmeyecek, ürün aynı şekilde         karşı ödemeli olarak ALICI’ya geri gönderilecektir. Ürünle beraber iade edilecek olan faturanın            üzerine de “iade faturasıdır” ibaresi yazılıp ALICI tarafından imzalanacaktır. 

MADDE 6 – CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

Niteliği itibarıyla; tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir yazılım ve programlar, hızlı bozulan           veya son kullanım tarihi geçme ihtimali olan ürünlerin iadesi kabul edilmemektedir. 

MADDE 7 – BORÇLUNUN TEMERRÜDÜ

ALICI’nın temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın          oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder. ALICI’nın temerrüdünün SATICI’nın kusurundan           kaynaklandığı hallerde ALICI herhangi bir zarar ve ziyan talebini karşılamak mecburiyetinde           olmayacaktır. 

MADDE 8 – YETKİLİ MAHKEME 

İşbu Ön Bilgilendirmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere           kadar ALICI’nın mal veya hizmeti satın aldığı ve ikametgâhının bulunduğu yerdeki Tüketici            Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. 

SATICI şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını,T.C.SanayiVeTicaretBakanlığıtarafından            her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde mal veya hizmeti satın aldığı veya              ikametgâhının bulunduğu yerdeki tüketici sorunlarıhakemheyetineveyatüketicimahkemesine          yapabilir

Lütfen Dikkat: Kargo tutanağını imzalamadan önce kargo paketinizin taşımadan dolayı hasarlı           olup olmadığını lütfen kontrol ediniz. Kargo paketinizde herhangi bir nedenle hasar var ise             teslimatla ilgili hiç bir belgeyi imzalamadan kargo yetkilisine tutanak tutulması için kargonuzu            iade ediniz. Size tarafımızdan yeni ürünleriniz derhal gönderilecektir. Kargo paketi hasarlı olan            ürünlerin teslim alınması durumunda içindeki ürünlerin hasarından veya eksikliğinden         www.yvesoutlet.com sorumlu değildir.

Bu şart ve koşulların tamamı Türk Hukukuna tabidir.